top of page
Law Books

algemene voorwaarden

Artikel 1 : Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake levering van diensten conform vastgelegde afspraken
b) Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
c) Opdrachtnemer: SWITCH Loopbaanadvies, partner van Geerts&Partners.

Artikel 2 : Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
3. Bij nietigheid of ontbinding van één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.
4. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd , met name die van opdrachtgever uit.

Artikel 3 : Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
2. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door opdrachtnemer aan te geven termijn geldig.
3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
5. Elke opdracht wordt aan de zijde van opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever - uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van opdrachtnemer is ter zake beslissend.

Artikel 4 : Verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen , overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 : Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur. Opdrachtgever wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

Artikel 6 : Betalingen
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in EURO, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm, dan wel naar keuze van opdrachtnemer een voorschot of vooruitbetaling verstrekt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel niet overgaat tot betaling van een voorschot en/of vooruitbetaling, is de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever
5. Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer toestemming om - indien aan de orde - een vordering op grond van gefactureerde en geleverde diensten te verpanden aan de bank, ter meerdere zekerheid voor die bank.

Artikel 7 : Geheimhouding
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.

Artikel 8 : Eigendomsrechten
1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-) producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 9 : Derden
1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijke toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid
1. Uitgangspunt is dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt is tot 2 maal de factuurwaarde, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor eventuele vervolgschade (indirecte schade).
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering.
4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11 : Ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ontbinding van de opdracht door opdrachtnemer is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 12 : Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmachtsituatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
3. Indien de overmachtsituatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13 : Beëindiging overeenkomst
De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of de inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan.

Artikel 14 : Vrijwaring
De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden.

Artikel 15 : Toepasselijk recht, geschillen
1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist binnen het vestigingsgebied van de opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 16 : Slotbepaling
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, met name die van de opdrachtgever en / of kandidaat, uit.

bottom of page