Privacy Statement 

SWITCH Loopbaanadvies en Geerts & Partners leveren toepassingen en diensten om mensen en organisaties optimaal te adviseren over hun persoonlijke ontwikkeling, loopbaanvraagstukken en werving en selectievragen. SWITCH Loopbaanadvies/ Geerts & Partners achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Switch-Loopbaanadvies/Geerts & Partners zijn gecertificeerd en voldoen aan de AVG. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe SWITCH Loopbaanadvies/ Geerts & Partners daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt deze gegevens?
Verwerker: SWITCH Loopbaanadvies, Valkenburg aan de Geul en Geerts & Partners te Vught en Born.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij adviseren u en/of onze opdrachtgevers over persoonlijke ontwikkeling, HR-beleid, (studie)loopbaanontwikkeling en werving en selectie van personeel. De verantwoordelijke dient u te informeren over het doel in uw situatie.

Welke gegevens verwerken wij?
Het gaat om informatie die u aan ons verstrekt, waaronder persoonsgegevens, zoals naam, leeftijd, opleiding of opleidingsniveau, email, woonplaats, geboortedatum, correspondentie, uw acties in onze applicaties, zoals traffic en locatie data. Tests en vragenlijsten bevatten verschillende soorten informatie, onder meer over uw competenties en persoonlijkheid. Per vragenlijst wordt het doel toegelicht. Bij bijzondere vragenlijsten kunnen gegevens gevraagd worden die betrekking hebben op uw vitaliteit en gezondheid. In de vragenlijsten waarop dit van toepassing is wordt dit vooraf duidelijk gemaakt en wordt separaat om uw toestemming gevraagd. De verantwoordelijke organisatie kan in onze applicaties ook op maat gemaakte vragen opnemen en dient u daarover te informeren.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke: SWITCH Loopbaanadvies of Geerts & Partners.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
SWITCH Loopbaanadvies en Geerts & Partners verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. De verantwoordelijke dient om uw toestemming te vragen om informatie te delen met derden, waaronder hun opdrachtgevers.

Duur van de opslag
De bewaarduur van uw gegevens is maximaal twee jaar, conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. De verantwoordelijke kan een kortere maximale bewaartermijn hanteren.

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden aan [email protected]. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Overige rechten
Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht meldt aan de verantwoordelijke van SWITCH Loopbaanadvies of Geerts & Partners:

[email protected] of [email protected]